Οικοσελίδα
Ιστορικό / Καταστατικό
Εκδηλώσεις
Υποτροφίες
Δημητράκης Κουμαντάρης
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία

Ιστορικό / Καταστατικό

Κατεβάστε το Καταστατικό σε μορφή .pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ

 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΈΔΡΑ
  Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΊΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ το οποίο θα εδρεύει στην Αραδίππου-Λάρνακα.

 2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
  Στο παρόν καταστατικό οι ακόλουθοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:
  (α) Διοικητικό Συμβούλιο σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
  (β) Πρόεδρος σημαίνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
  (γ) Μέλη σημαίνει τα μέλη του Ιδρύματος.
  (δ) Σωματείο σημαίνει το ΊΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ.

 3. ΣΚΟΠΟΙ
  (α) Η προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής, πνευματικής, επιστημονικής, ακαδημαϊκής και πολιτιστικής προόδου της πόλης της Αραδίππου και της διασποράς της.
  (β) Η προώθηση της Συνεργασίας με όλους τους φορείς που στοχεύουν στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική, επιστημονική, ακαδημαϊκή και πολιτιστική πρόοδο της πόλης της Αραδίππου και των ανθρώπων της διασποράς της.
  (γ) Η παροχή υποτροφιών (και βραβείων) σε μαθητές, φοιτητές, ερευνητές και αξιέπαινους αυτοδίδακτους εκπροσώπους των τεχνών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, π.χ. Ελλάδα, Αγγλία, Αυστραλία κ.τ.λ.
  (δ) Προκήρυξη διαγωνισμών ερευνητικών υποτροφιών σε θέματα επικεντρωμένα στους σκοπούς του Ιδρύματος.
  (ε) Η οργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  (στ)Να δέχεται δωρεές και επιχορηγήσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα προς επίτευξη των σκοπών του.
  (ζ) Η παροχή οικονομικής, τεχνικής ενίσχυσης σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης της Αραδίππου, κατά την κρίση της Διοίκησης του Ιδρύματος.
  (η) Η προκήρυξη και παροχή υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές της πόλης της Αραδίππου και της Διασποράς κατά την κρίση της Διοίκησης του Ιδρύματος.

 4. ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΚΟΠΩΝ
  Οι σκοποί επιδιώκονται με:
  (α) Την ίδρυση ταμείου διά την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.
  (β) Διοργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  (γ) Προκήρυξη και παροχή υποτροφιών.
  (δ) Προκήρυξη ερευνητικών υποτροφιών.
  (ε) Κατάλληλες διαλέξεις προς τα μέλη του Ιδρύματος.
  (στ)Κοινές εκδηλώσεις με άλλους κοινωνικούς, οικονομικούς, επιστημονικούς φορείς της πόλης της Αραδίππου και του εξωτερικού, π.χ. Ελλάδα, Αγγλία, Αυστραλία, κ.τ.λ.
  (ζ) Δωρεές, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, συνδρομές εκτελεστικών μελών και τακτικών μελών, εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις και από οποιανδήποτε άλλη πηγή.
  (η)Γενικώς, ή διά νομίμων μέσων διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξεως ήτις θέλει φανεί στο Ίδρυμα ως συναφής ή συντελεστική προς επίτευξιν των σκοπών του ή οιωνδήποτε τούτων.

 5. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  Το Ίδρυμα δεν έχει καμία σχέση με πολιτικές ομάδες και δεν αναμειγνύεται σε θέματα πολιτικής φύσης.

 6. ΜΕΛΗ

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Τακτικά μέλη του Ιδρύματος μπορούν να είναι Κύπριοι πολίτες κάτοχοι Κυπριακού Διαβατηρίου ή Κυπριακής Ταυτότητας, ή μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου ή του εξωτερικού, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από θρήσκευμα, πολιτική, φυλετική ή άλλη διάκριση.

  ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει αρωγά μέλη, πρόσωπα που πρόσφεραν και μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στο Ίδρυμα που θα κρίνονται ανάλογα πολύτιμες. Τα μέλη αυτά μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική πρόσκληση, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Τα αρωγά μέλη δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις.

  ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ: Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση μέλους της ανακηρύσσει επίτιμα μέλη, πρόσωπα που πρόσφεραν άκρως πολύτιμες υπηρεσίες στο Ίδρυμα και που διαπρέπουν στην κοινωνία. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών και δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

 7. ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
  (α) Τακτικό μέλος του Ιδρύματος εγγράφεται ύστερα από αίτηση και αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  (β) Μέλος του Ιδρύματος διαγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν:
  1. Κριθεί ότι ενεργεί με τρόπο που δεν συνάδει με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Ιδρύματος.
  2. Αντιβαίνει συστηματικά προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Νοείται ότι θα παρέχεται στο επηρεαζόμενο μέλος ευκαιρία να δώσει εξηγήσεις για τις ενέργειες του.
  3. Καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή των συνδρομών του περισσότερο από 6 μήνες και αρνείται μετά από γραπτή ειδοποίηση να τις καταβάλει.
  4. Υποβάλει ο ίδιος γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
  5. Σε τέτοια περίπτωση, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
   είναι τελεσίδικη. (Ένσταση για τη διαγραφή του μέλους θα πρέπει να υποβληθεί σε χρονικό διάστημα 15 ημερών πριν την επόμενη Γενική Συνέλευση).
  (γ) Για να ξαναγίνει κάποιος μέλος πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και να καταβάλει και τις συνδρομές της περιόδου που διαγράφηκε.
  (δ) Το μέλος που αποβάλλεται, έχει το δικαίωμα αν νομίζει ότι αδικείται, να προσφύγει στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
  Τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, και να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, νοουμένου ότι έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

 9. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  1. Θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου χηρεύει όταν το μέλος:
  1. παραιτηθεί εγγράφως
  2. καταδικαστεί για αδίκημα, που εμπεριέχει την έλλειψη εντιμότητας.
  3. καταστεί φυσικά ή πνευματικά ανίκανο να εκτελέσει τα καθήκοντα του.
  4. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Σε περίπτωση χηρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, τις θέσεις που χηρεύουν καταλαμβάνουν για το υπόλοιπο της θητείας οι επιλαχόντες, με σειρά προτεραιότητας. Νοείται ότι αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες ή αν ο αριθμός των επιλαχόντων είναι μικρότερος από τις θέσεις που έχουν χηρέψει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, μετά από ψηφοφορία, να διορίσει τακτικό μέλος του Σωματείου στην θέση που έχει χηρέψει, για το υπόλοιπο της θητείας, αφού πρώτα αναρτήσει σχετική πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για πλήρωση της θέσης στον Πίνακα ανακοινώσεων του οικήματος του Σωματείου στην Αραδίππου-Λάρνακα.
  3. Αν ο αριθμός των θέσεων που έχουν χηρεύσει είναι σε οποιονδήποτε χρόνο μεγαλύτερος από 4 τότε συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση και γίνονται συμπληρωματικές εκλογές.
  4. Σε περίπτωση συμπληρωματικών εκλογών, παραιτηθέντα μέλη δεν δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα.

 10. Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  1. Το Ίδρυμα εποπτεύεται από τριμελής εξελεγκτική επιτροπή. Συγκεκριμένα η ΕΕ θα αποτελείται από τρία τακτικά μέλη που θα είναι, οι εκάστοτε Δήμαρχος και Πρόεδρος ΣΠΕ Αραδίππου και ένα τρίτο πρόσωπο που θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για διετία (κατά τον τρόπο εκλογής και αναπλήρωσης των μελών του Δ.Σ.).
  2. Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Συμβούλιο . Μόνο τακτικά μέλη. εκλέγονται για υπηρεσία , κάθε δύο χρόνια κατά την Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος .
  3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει των αρχαιρεσιών διά την ανάδειξη των (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ενός μέλους για τη εξελεγκτική επιτροπή.
  4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ως ακολούθως:
  5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να προτείνεται για εκλογή από ένα μέλος του Ιδρύματος και να υποστηρίζεται από άλλο γραπτώς που εκπλήρωσαν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
  6. Καταρτίζεται από το Γραμματέα, σύμφωνα με τα βιβλία του ταμεία κατάλογος τακτικών μελών που εκπλήρωσαν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
  7. Κάθε αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να φθάνει στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου 7 ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών γραπτώς. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος του αριθμού θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας αυτόματα παρατείνεται μέχρι και την ημέρα των εκλογών και αιτήσεις μπορούν να γίνουν ακόμα και κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης εφόσον αυτές θα υποβληθούν πριν την διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας.
   (α) Ο κατάλογος των υποψηφίων γνωστοποιείται 5 τουλάχιστον ημέρες πριν τις εκλογές στα μέλη, είτε με ανάρτηση του στον Πίνακα Ανακοινώσεων του οικήματος του Σωματείου, είτε με επιστολή που αποστέλλεται στα μέλη με κανονικό ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό-ταχυδρομείο. .
   (β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 7. Νοείται όμως ότι σε περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ώρα των εκλογών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί θα έχει απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου για πλήρωση της μη συμπληρωθείσας θέσης και νοουμένου ότι το επιλεγμένο μέλος αποδέχεται, η θέση πληρούται δεόντως. Σε περίπτωση που κανένα μέλος δεν αποδεχθεί τον διορισμό όπως αναφέρεται πιο πάνω τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, τηρούμενων των προνοιών, να λειτουργήσει με μειωμένη σύνθεση μέχρι την πλήρωση της θέσης και αυτό με κανένα τρόπο δεν καθιστά τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου παράτυπη.
   (γ) Εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση 3 ψηφοελέκτες

 11. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
  (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα δηλαδή εκλέγει μεταξύ των μελών του, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμεία, και τους τρείς (3) Συμβούλους, το αργότερο σε 3 ημέρες από την εκλογή του.
  (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο με τον καταρτισμό του σε σώμα αποφασίζει και διορίζει εκπροσώπους του Ιδρύματος με εξουσίες που ήθελε αποφασίσει σε Ελλάδα, Αγγλία και Αυστραλία και σε οιανδήποτε άλλη χώρα κρίνει αναγκαίο εις την οποία υπάρχουν απόδημοι εξ Αραδίππου και/η Κύπριοι απόδημοι.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τις διάφορες επιτροπές, τεχνικές, διοικητικές, ad hoc και άλλες.
  (γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στο οίκημα του Ιδρύματος τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 (δύο) μήνες και έκτακτα δε, όταν το ζητήσουν γραπτώς τρία τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 12. ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

  (α) Στα διάφορα σώματα του Ιδρύματος, υπάρχει απαρτία όταν παρευρίσκονται στην συνεδρίαση το ½ συν ένα μέλος του σώματος.
  (β) Αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.
  (γ) Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της συνεδρίας θα έχει την νικώσαν ψήφον. Αν απουσιάζουν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος και υπάρχει περίπτωση ισοψηφίας, τα θέματα αναβάλλονται για την επομένη συνεδρία. Σε περίπτωση και πάλι ισοψηφίας και απουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου, αναβάλλεται η συνεδρία μέχρι να είναι παρών ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή και οι δύο.

 13. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  (α) Προεδρεύει των Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου.
  (β) Φροντίζει, σε συνεργασία με το Γραμματέα να προωθούνται οι αποφάσεις του Ιδρύματος.
  (γ) Συνυπογράφει με το Γραμματέα την αλληλογραφία και τα πρακτικά των Συνεδριάσεων.
  (δ) Εκπροσωπεί μόνος ή με το Γραμματέα, το Ίδρυμα σ’ όλες τις σχέσεις του με κάθε αρχή.
  (ε) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις σε συνεργασία με το Γραμματέα.

 14. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
  Αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

 15. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

  (α) Καθορίζει την ημερησία διάταξη στις συνεδριάσεις σε συνεργασία με τον Πρόεδρο.
  (β) Τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων.
  (γ) Τηρεί ενήμερο το μητρώο των μελών
  (δ) Διεξάγει την αλληλογραφία.
  (ε) Είναι υπεύθυνος για το αρχείο του Ιδρύματος.
  (στ) Φυλάγει τη σφραγίδα.
  (ζ) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά και τις εγκυκλίους προς τα μέλη.

 16. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΑ

 17. (α) Διαχειρίζεται κάθε χρηματική περιουσία του Ιδρύματος σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  (β) Διενεργεί τις εισπράξεις κάθε εσόδου και εκδίδει σχετική απόδειξη.
  (γ) Διενεργεί τις πληρωμές κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετική απόδειξη.
  (δ) Τηρεί τα Λογιστικά Βιβλία του Ιδρύματος.
  (ε) Αποσύρει χρήματα από την Τράπεζα και/ή διενεργεί με επιταγές πληρωμές, υπογράφονται μετά του Προέδρου.
  (στ) Καταθέτει στην Τράπεζα στο όνομα του Ιδρύματος οποιοδήποτε ποσό πάνω από Ευρώ 20.00.

 18. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
  Η διά πληρεξουσίου αντιπροσώπευση απαγορεύεται ρητά.

 19. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
  Οι πόροι του ταμείου του Ιδρύματος προέρχονται από συνδρομές, εισφορές, δωρεές, λειτουργία κυλικείου, από έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις κ.λ.π.

 20. ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  Τα μέλη θα πληρώνουν ετήσια συνδρομή το ύψος της οποίας θα καθορίζεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

 21. ΕΛΕΓΚΤΕΣ
  Ο Ελεγκτής διορίζεται από την Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο. Ο ελεγκτής ετοιμάζει κάθε χρόνο την οικονομική έκθεση του, που παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

 22. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΗ
  Ο ελεγκτής ευθύνεται για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών που έλεγξε, μαζί με την σχετική έκθεση του, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 23. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον προϋπολογισμό και ισολογισμό του Ιδρύματος.
  Ο ισολογισμός κατατίθεται για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών.

 24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει και τροποποιεί κανονισμούς της λειτουργίας του Ιδρύματος και να τους υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έκκριση.

 25. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
  Το Ιδρυμα αντιπροσωπεύεται και εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο του.

 26. ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
  Ο ετήσιος κύκλος του Ιδρύματος θα αρχίζει την 1ην Φεβρουαρίου κάθε χρόνο και θα λήγει στις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

 27. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

  Οι Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου είναι, Τακτικές κάθε χρόνο, Έκτακτες και Καταστατικές, όταν ζητηθούν από τα μέλη.

  (α) Τακτική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται κάθε χρόνο, μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο και θα είναι ανοικτή διά τα μέλη, φίλους και συνεργάτες του Ιδρύματος.

  (β) Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από γραπτή αίτηση τουλάχιστον του1/3 των τακτικών μελών του Ιδρύματος προς το Γραμματέα του Συμβουλίου.

  (γ) Καταστατική Γενική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται όταν πρόκειται να γίνει προσθήκη ή τροποποίηση άρθρου ή άρθρων στο καταστατικό, μετά από γραπτή αίτηση του 1/3 των τακτικών μελών προς το γραμματέα του Συμβουλίου.

  (δ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου. Όταν τούτος απουσιάζει, τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  (ε) Τόσο η Τακτική Συνέλευση του Σωματείου όσο και η έκτακτη και καταστατική, συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον Ελληνικές Εφημερίδες, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης.

  Τόσο η πρόσκληση στον πίνακα όσο και εκείνη στις εφημερίδες πρέπει να αναφέρουν τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη ή προκειμένου για καταστατική συνέλευση, το άρθρο ή τα άρθρα των οποίων ζητείται η τροποποίηση. Η πιο πάνω πρόσκληση θα κοινοποιείται ταχυδρομικώς ή με φαξ σε όλα τα μέλη του Σωματείου επτά τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

  (στ) Τόσο η Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου όσο και η Καταστατική έχουν απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτή το ½ συν ένα από τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν συμπληρωθεί απαρτία στην καθορισμένη ώρα, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπόταν όσα μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία.

 28. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  (α) Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την ακριβή ημερομηνία, τον τόπο και το χρόνο που θα γίνει η Γενική Συνέλευση.
  (β) Εργασίες της Γενικής Συνέλευσης:

  1. Λογοδοσία απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Ισολογισμός και προϋπολογισμός.
  3. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγουν τριμελή εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
  4. Η εφορευτική επιτροπή αναλαμβάνει τον έλεγχο των παρόντων μελών, κρατά απουσίες και διεξάγει τις εκλογές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Το προεδρείο καθοδηγά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης σ’ ότι αφορά τις ομιλίες και εισηγήσεις και διεξάγει και διευθύνει τη συζήτηση. Αποφασίζει πλειοψηφικά πάνω σε εισηγήσεις της Γενικής Συνέλευσης.
  6. Η Γενική Συνέλευση διορίζει ελεγκτή.

 29. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Καμία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι αντίθετη με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 30. ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο δεν υπάρχει πρόνοια στο καταστατικό θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση αν το θέμα αυτό τεθεί σε Γενική Συνέλευση ή προκύψει κατά την διάρκεια Γενικής Συνέλευσης.

 31. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
  Το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και πλειοψηφία των ¾ του ολικού αριθμού των μελών που είναι παρόντα. Τροποποίηση σκοπού του σωματείου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 (2) του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου, Νο 57/72.

 32. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
  Το Ίδρυμα χρησιμοποιεί σφραγίδα, επιστολόχαρτο και φακέλους, που φέρουν τις λέξεις ΊΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ

 33. ΔΙΑΛΥΣΗ
  (α) Το σωματείο διαλύεται μετά που ο αριθμός των μελών είναι κάτω των 20, όπως προνοεί ο νόμος.
  (β) ‘Όταν αποφασιστεί από το 75% των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
  (γ) Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος η περιουσία του θα δοθεί σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αν όμως το ίδρυμα έχει παθητικό, όλα τα μέλη του έχουν υποχρέωση να το καλύψουν.

Αραδίππου Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2008